LAMA KLUB

Úvod

ČKCHL
Fotogalerie Sponzoři

ZLATÁ PODKOVA 2009 V HUMPOLCI

Fotografie ze Zlaté podkovy 2009 v Humpolci, kde se konala současně i výstava lam.

STANOVISKO MZE K CHOVU LAM V ČR ZE DNE 4.6.2009

Ustanovení § 2 odst. 3 písm. e) vyhlášky č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, zní takto: "Z třídy savců (Mammalia) jsou druhy zvířat vyžadující zvláštní péči z řádu sudokopytníci (Artiodactyla) všechny druhy, s výjimkou druhů označovaných nebo evidovaných podle plemenářského zákona, zvířat chovaných jako zvěř v zajetí podle zákona o myslivosti a lamy krotké (Lama glama) a alpaky (Vicugna pacos).".
Z výše uvedeného plyne, že lama krotká a alpaka nejsou považovány za zvířata vyžadující zvláštní péči. Ostatní druhy lam jsou považovány za druhy zvířat vyžadující zvláštní péči a je nutné mít k jejich chovu v zájmovém chovu povolení místně příslušné krajské veterinární správy.
Vyhláška č. 75/1996 Sb. byla zrušena, nemůže tedy působit právní následky. Kategorie nebezpečných druhů zvířat již neexistuje.
Lama může být zvířetem v zájmovém chovu i zvířetem hospodářským. Zařazení zvířete do určité kategorie závisí na tom, za jakým účelem je chováno.

Pro účely zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, se podle § 3 rozumí
d) hospodářským zvířetem zvíře chované pro produkci živočišných produktů, vlny, kůže nebo kožešin, popřípadě pro další hospodářské nebo podnikatelské účely, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, králíci, kožešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata ve farmovém chovu a ryby, včetně zvířat produkovaných jako výsledek genetických modifikací nebo nových genetických kombinací,
e) zvířetem v zájmovém chovu zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to buď chované v prostorách k tomu určených nebo v domácnosti, jehož chov slouží především zájmové činnosti člověka, nebo zvíře sloužící člověku jako jeho společník.

JUDr. Jana Spurná
Ministerstvo zemědělství
Odbor živočišných komodit
Oddělení ochrany zvířat
Těšnov 17
117 05 Praha 1
tel.: +420 221 812 346

SETKÁNÍ ČLENŮ ČKCHL A CHOVATELŮ LAM

Ve dnech 18.-19.4.2009 se uskuteční setkání členů i nečlenů ČKCHL spojené s jednáním VR v Malé a Velké Veleni u Děčína, které organizuje a pozvánky zasílá www.lamafarma.cz. Zápis ze setkání najdete zde.

ZÁKLADNÍ KURZ - LAMY KROTKÉ A ALPAKY

ČKCHL pořádá pro všechny zájemce základní kurz "Lamy krotké a alpaky" dne 16.5.2009 v Bernarticích u Klatov. Kurz obsahuje část teoretickou a část praktickou. Na závěr kurzu obdrží každý účastník "Certifikát" o absolvování kurzu a praktickou "Příručku" s obsahem kurzu. Podrobnosti a přihlášku si vyžádejte na: www.lamadorado.com nebo tel. +420 376 314 059, mob. +420 607 981 351

VÁŽENÍ CHOVATELÉ LAM,

oznamuji Vám dobrou zprávu: LAMA KROTKÁ a ALPAKY nejsou již "nebezpečná zvířata" ani "zvířata vyžadující zvláštní péči". Dne 18.11.2008 vydalo Ministerstvo zemědělství ČR Vyhlášku č. 411/2008 Sb. o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. (účinnost od 15.12.2008) ve které se v § 2, odst.3, písmeno e , říká, že k těmto zvířatům lama krotká a alpaky nepatří. Poznámka: LK a A se dostaly na úroveň domácích zvířat, jako je pes nebo kočka. Nejsou ani hospodářská zvířata. Konečně se vyřešil právní nedostatek v naši legislativě pro domestikované lamy v ČR.

REGISTR CHOVATELŮ A ZVÍŘAT

V adresáři ČKCHL je přidán odkaz na online registraci chovatele a zvířete.

AKTUALIZACE STANOV ČKCHL

V adresáři ČKCHL jsou nahrány aktualizované stanovy ČKCHL (závěry VS ČKCHL v Karlových Varech) obsahující nové sídlo ČKCHL a úpravu bodu 5.1 v kapitole 2, týkající se upřesnění formulace placení členských příspěvků.

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČKCHL

Valné shromáždění členů ČKCHL se konalo dne 6.9.2008 v krásném prostředí ekologické farmy manželů Štyndlových. Pavlíno a Petře děkujeme za výbornou organizaci a pěkné zážitky. Zápis ze setkání a několik fotek z tohoto setkání členů si lze přečíst a prohlédnout na jiném místě.

ŘÁD OCHRANY LAM PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ NEBO SVODU

Dne 6.8.2008 byl do adresáře ČKCHL nahrán schválený Řád ochrany lam při veřejném vystoupení nebo svodu organizovaném Českým klubem chovatelů lam.

ZÁKLADNÍ KURZ

Dne 10.5.2008 uspořádala paní Christine Sagstetter, na své farmě LamaDorado v Bernarticích, základní kurz chovu lamy krotké a alpaky. Kurz byl pod hlavičkou Českého klubu chovatelů lam. Sešlo se cca 20 zájemců. Až na 3 členy Klubu chovatelů, to byli lidé, kteří o chovu teprve uvažují. Kurz poskytl účastníkům nejen teoretické základy o fyziologii, chovu , péči, výživě ale i o psychologii a socializaci zvířat. Některé teoretické poznatky si mohli budoucí chovatelů odpoledne vyzkoušet v praktické části - zacházení a manipulaci se zvířaty, nasazování ohlávky, vedení na vodítku, zvedání nohou, ošetřování a stříhání nehtů.Kurz dal začátečníkům důležitý přehled o chovu dříve, než si zvířata pořídí, aby se měli možnost vyvarovat chyb, které jsme mnozí z nás na začátku udělali. Nám, chovatelům, přinesl další poznatky pro práci s našimi zvířaty. Poděkování patří nejen všem účastníkům, kteří projevili zájem o chov těchto nádherných a chytrých zvířat a svým zájmem projevili zodpovědnost ke svému budoucímu chovu, ale hlavně paní Christine, za její pečlivou přípravu, organizaci i přednesení kurzu. Také za ochotu podělit se s ostatními o její vědomosti a zkušenosti. Naše jednání přijel podpořit také pan Bohuslav Svítek, spolumajitel farmy ANDEN ALPAKAS pro chov alpak z německého Salzkotten - Holsen. I jemu díky za podporu našemu chovu, za informace a zkušenosti, které jsme měli možnost s ním prodiskutovat. Pro obě strany to byl den velmi náročný, ale užitečný, přínosný a myslím i moc příjemný.
                                                                                                                      Ing. Elen Hlaváčová

SETKÁNÍ ČLENŮ ČKCHL V HUMPOLCI

V areálu Školního statku v Humpolci se ve dnech 19.-20.4.2008 uskutečnilo setkání členů ČKCHL, spojené se zasedáním Výkonné rady. Setkání se zúčastnila i delegace dětí z Peru s doprovodem a rodinný příslušníci některých členů klubu.
V odpoledních hodinách účastníky přivítali pořadatelé setkání Ing. Jan Mácha, ředitel statku a Ing. Marcela Langhammerová, učitelka zdejší zemědělské školy. Po seznámení s areálem statku, pokračovalo setkání besedou s mladými Peruánci. Všem účastníkům byl předán Pamětní list na toto setkání a upomínkové dárky od ČKCHL a pořadatelů.
Jednání VR rozhodlo nechat schválit Řád ochrany lam při veřejném vystoupení nebo svodu ÚKOZ Praha a svolat VS ČKCHL v září letošního roku v Karlových Varech. Upřesnilo postup prací na registru zvířat a využití podkladů k lamaterapii. VR doporučuje všem členům ČKCHL kontaktovat Informační centra v blízkosti svého bydliště a poskytnout jim informace o ČKCHL. Dále doporučuje účast členům ČKCHL i zájemcům na základním školení pro chovatele lam dne 10.5.2008 v Bernarticích u Klatov.
Večerní posezení a diskusi kolem chovů lam, obohatilo vynikající maso z opečeného vepříka, pivo Bernard 11° a sladkosti, které napekly "polovičky" našich členů.
V neděli jsme se absolvovali trekking s domácí lamou na nedaleký Orlík. S jeho historii nás seznámil vedoucí zdejších aktivistů, provádějících průzkumné a udržovací práce. O zahřátí v prostorách hradu se postarali opět naši hostitelé znamenitým gulášem v kulatém chlebu.
K upřímnému poděkování za organizací i "technické a materiálové zajištění" se připojili účastníci. Ještě jednou díky Jene, Marcelo, bylo u vás moc prima! Všem členům klubu přeji hodně úspěchů. D. Šuhajda


ZÁKLADNÍ KURZ - LAMY KROTKÉ A ALPAKY

ČKCHL pořádá pro všechny zájemce základní kurz "Lamy krotké a alpaky" dne 10.5.2008 v Bernarticích u Klatov. Kurz obsahuje část teoretickou a část praktickou. Na závěr kurzu obdrží každý účastník Certifikát o absolvování kurzu a praktickou Příručku s obsahem kurzu. Podrobnosti a přihlášku si vyžádejte na: sagstetter@seznam.cz, tel. 376 314 059, mob. 607 981 351


STANDARD

19.2.2008: Doplněn obecný standard lamy krotké.


SETKÁNÍ ČLENŮ ČKCHL V NOVÝCH LOSINÁCH

Ve dnech 22.-23 9.2007 se uskutečnilo setkání členů ČKCHL v Nových Losinách, spojené se zasedáním Výkonné rady. Před vlastním jednáním si někteří vyzkoušeli jízdu na čtyřkolce, na koni, navštívili místní kostel a prohlídli si opravené chaloupky. Průběh jednání viz program, se nesl v konstruktivním ovzduší ve snaze všech přispět svým dílem k dalším úspěchům našeho klubu. "Počasí bylo super a servis Schwarzerových bezkonkurenční, díky.V neděli jsme se odborně vzdělávali a na "domácích" lamách jsme si ledacos navzájem vysvětlili. Všem členům klubu přeji hodně úspěchů" (Jirka Švanda). K tomuto stanovisku a k organizací i k "servisu" se připojili i další účastníci s upřímným poděkováním - Díky Pavle, bylo u vás moc prima!


SETKÁNÍ ČLENŮ ČKCHL V MĚLČANECH

Ve dnech 21.-22.4.2007 se uskutečnilo setkání členů ČKCHL v Mělčanech u Dobrušky, spojené s jednáním Valného shromáždění. První den se účastníci vydali za krásného počasí na "krátkou" procházku s Alim (Aiša kojí Bena) z Lamaranče po hřebenu Chlumu do Podchlumí - chov pštrosů, kde nás domácí uvítali s houfem dětí a sousedů. Byl čas i na fotografování a políbení od Aliho odvážné dámě. Trasa pak vedla po červené do Chábor - chov koní, přes Studánku - chov daňků a dále po žluté na bývalou střelnici, kde uvítal koupel ve Zlatem potoce nejen Ali, ale i někteří účastníci, kteří si namočili aspoň nohy. Na "Příměšťáku", kde bylo připraveno občerstvení s posezením u ohně a odpočinkem, využil Ali opět na brodění ve vodě. Zbytek cesty přes Mělčany na ranč nás doprovázel štěkot místních psů.
Večeře byla připravena na vodním grilu při světle ohňů z grilu a zahradního krbu. Diskutovalo se do pozdních večerních hodin. Během setkání proběhla tajná volba Výkonné rady a druhý den dopoledne jednání Valného shromáždění s prohlídkou chovného areálu lam hostitelů. Po obědě se účastníci setkání rozešli do svých domovů. Za krásné počasí děkujeme matce Přírodě. Za pohodu rodinného prostředí účastníkům a organizátorům patří upřímné poděkování předsedy.


DOPLNĚNÍ FOTOGALERIE

Fotogalerie doplněna o fotografie pořízené od 7.4.2007, kdy Aiša porodila na Lamaranči samečka se jménem BEN, do konce dubna.


SETKÁNÍ ČLENŮ ČKCHL V BERNARTICÍCH

Ve dnech 23.-24 9.2006 se uskutečnilo setkání členů ČKCHL v Bernarticích u Klatov, spojené se zasedáním Výkonné rady. První den si účastníci si vyzkoušeli lamatrekking v krásné přírodě Šumavy. Na trase bylo připraveno příjemné posezení u penzionu, kde paní domácí s organizátorkou akce připravili nejen chutné občerstvení, ale i vhodné teplé oblečení pro některé teplomilné účastníky. Večeře byla připravena na farmě hostitelů, v téměř filmových atelierech, při světle dvou ohňů a několika pochodní. Diskutovalo se do pozdních večerních hodin. Dopoledne, po vydatné snídani, proběhlo zasedání Výkonné rady a prohlídka chovného areálu lam našich hostitelů. Po "středoamerickém" obědě se účastníci setkání rozešli do svých domovů. Za téměř rodinné prostředí, které vytvořili Christine a Josef Sagstetterovi, za přispění účastníků a počasí patří všem upřímné poděkování.


SEMILSKÝ PECEN

Třetího ročníku dožínek, slavnosti klasů, brambor, hroznů a chmelových šišek v Semilech dne 16.9.2006, se zúčastnila i čtyřčlenná delegace ČKCHL se dvěma lamami. V areálu Ostrova měla svůj stánek, ve kterém nabídla návštěvníkům nové propagační materiály o našem klubu a prodej nově vydané publikace CHOV LAM, která byla zde, za účasti předsedy Senátu P. Sobotky, ředitele ZOO v Praze P. Fejka a tajemníka MÚ v Semilech J. Matury slavnostně pokřtěna. O úspěch, našeho klubu na této akci, se nejvíce zasloužily dvě lamy krotké P. Schwarzera s krojovanými vodiči v průvodu a při samotném křtu knihy. Informace, která zazněla z úst předsedy ČKCHL při křtu této knihy, seznámila účastníky s původem tohoto zvířete a se způsobem chovu v legislativních podmínkách ČR. Akce měla velký význam pro propagaci práce našeho klubu a chovu lam v ČR.MISTROVSTVÍ V LAMATREKKINGU

Ve dnech 29. až 30.4. 2006 se konalo v Obergrabernu (nedaleko Holabrunnu) Rakouské Mistrovství v Lamatrekkingu. Soutěže probíhaly i za deštivého počasí, ale soutěžícím ani lamám to nevadilo. Žádná z náročných disciplín nebyla vynechána. Živá hudba z Bolívie dotvářela celkový exotický obraz celé akce. Na soutěžící čekaly finanční (ze startovného) a věcné odměny (sponzoři). Za ČKCHL se akce zúčastnila šestičlenná delegace, zatím bez účasti v soutěži. Fotografie z této akce jsou ve fotogalerii.


SETKÁNÍ ČLENŮ ČKCHL VE VESNIČCE VESKÁ U SEZEMIC

Dne 22.4.2006 se uskutečnilo setkání členů ČKCHL ve vesničce Veská u Sezemic, spojené se zasedáním Výkonné rady. Kromě programu jednání (viz zpráva) se účastníci seznámili s chovem alpak paní Hlaváčové a krásným lesním prostředím. Výměna informací a zkušeností s vynikajícím pohoštěním, které připravila paní domácí, vytvořila takovou pracovní a přátelskou atmosféru, na kterou se nezapomíná.


ŘÁD OCHRANY LAM PŘI CHOVU

Dne 30.3.2006 schválila Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ Praha) návrh Řádu ochrany lam při chovu, který doporučila ke schválení Výkonná rada ČKCHL dne 12.11.2005. Dnem 1.4.2006 je tento "Řád ochrany lam při chovu" závazný pro všechny členy ČKCHL !!! Za jeho porušení a neplnění může ÚKOZ Praha a Výkonná rada ČKCHL viníka potrestat podle platných pravidel. Distribuci Řádu... zajišťuje Výkonná rada ČKCHL.


SETKÁNÍ ČLENŮ ČKCHL V NOVÉ BYSTŘICI

Dne 12.11.2005 se uskutečnilo setkání členů ČKCHL v Nové Bystřici, spojené se zasedáním Výkonné rady. Kromě programu jednání (viz zpráva) se účastníci seznámili s chovem lam manželů Hanušových a krásným okolím. Všichni poděkovali hostitelům za organizaci, vynikající pohoštění s přesvědčením, že ve společných výjezdných setkáních budeme i nadále pokračovat.LAMA FIESTA (Fauna, číslo 20 /2005)

Pod týmto názvem se konaly ve dnech 24.-25. září letošního roku v Rakouském Listbergu a St. Leonard am Forst slavnosti lam spojené se soutěžemi v kategoriích profesionál, amatér a mládež. Soutěže probíhali po oba dva dny a byly dosti náročné, jak pro soutěžící, tak pro zvířata. Například ovladatelnost zvířete soutěžícím po jeho odstrojení a následném ustrojení, společná chůze po šikmé dřevěné rampě, po schodech, přes lávku, brodění vodou v temném tunelu, přechod přes kládu a závěs vytvořený z větví stromů a další náročné překážky, které museli soutěžící splnit během 8 km pochodu. Na jeho konci v zámeckém parku vítala soutěžící, zvířata i diváky typická jihoamerická hudba v podání skupiny z Bolívie.
Následně přivítal soutěžící i delegaci Českého klubu chovatelů lam starosta města St. Leonard am Forst a prezident Rakouského klubu chovatelů lam pan Gerhard Rappersberger.
Večer byl zakončen společnou večeří na nádvoří městské restaurace za světla stolních svíček, záře ohně z kovových sudů a rytmů temperamentní jihoamerické hudby.
Druhý den dopoledne probíhala příprava na odpolední soutěž v běhu jednotlivců s lamou na 100 m, výměna kontaktů a zkušeností mezi chovateli lam , prodej výrobků z lamí vlny a různých suvenýrů, opět za doprovodu jihoamerické hudby.
Krásné podzimní počasí a přátelská atmosféra vytvořily kulisu pro nezapomenutelné zážitky soutěžících i diváků z této vydařené akce.
Delegace Českého klubu chovatelů lam přivezla domů řadu cenných zkušeností, dojmů, fotomateriálů, kontaktů a výrobky z lamí vlny. Rakouské chovatele zaujali zejména naše cvičitelské úspěchy a některé postroje pro lamy.

Český klub chovatelů lam; předseda Ing. Jan Mácha, 775 988 011, info@lamaklub.cz